مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
01 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 1 GB Space
Data Transfer : 2 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

02 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 2 GB Space
Data Transfer : 4 GB / Month
FTP Account : Unlimited
Email ID : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

05 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 5 GB Space
Data Transfer : 10 GB / Month
Email IDs : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

10 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 10 GB Space
Data Transfer : 20 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

20 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 20 GB
Data Transfer : 40 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

30 GB Space with Unlimited Emal IDs (FUP) - Space : 30 GB
Data Transfer : 60 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

40 GB space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 40 GB
Data Transfer : 80 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

50 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 40 GB
Data Transfer : 80 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

75 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 75 GB
Data Transfer : 150 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

100 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 100 GB
Data Transfer : 200 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

150 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 150 GB Space
Data Transfer : 300 GB / Month
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

200 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 200 GB Space
Data Transfer : 400 GB / Month
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

250 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 250 GB Space
Data Transfer : 500 GB / Month
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

300 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 300 GB Space
Data Transfer : 600 GB / Month
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

500 GB Space with Unlimited Email IDs (FUP) - Space : 500 GB
Data Transfer : 1000 GB / Month
Email Account : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Database : My SQL Unlimited
Control Panel : cPanel
Operating System : Cent OS

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.29.208) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution